Cafeteria Renovation - 2020

Cafeteria Renovation - 2020

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ව්‍යාපෘති යටතේ විද්‍යාලයේ ආපනශාලාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

Renovation work of the college canteen is being carried out as one of the projects by the Thurstan College Old Boys' Union.