Congratulation Kusal!

Congratulation Kusal!

306 ලියෝ බහුවිධ දිස්ත්‍රික් සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය ලියෝ සම්මානය දිනාගත් ලියෝ කුසල් විජේසිංහ ශිෂ්‍යයාට සුබ පැතුම්!

Congratulations to Leo Kusal Wijesinghe Student who was awarded the Most Popular Leo Award in Sri Lanka at the 306 Leo Multiple District Conference!